HOLLAND EN VLAANDEREN EEN

In vreugden van vrede, in zorg voor gevaar,
Holland en Vlaandren, houdt bij elkaar.
Wat verten u lokken,
Wat werelden schokken,
Bij al wat gij denkt, wat gij hoopt, wat gij doet,
Staat voor uw stam, blijft van uw bloed.

Almenschlijk is schoon, zoo 't meer is dan schijn;
Maar niets kan zoo eigen als 't eigene zijn.
Geen levender banden
Dan handen in handen,
Waar eender liefde uit de harten spreekt
't Bindende woord dat geen man verbreekt.

Steekt krijg weer de heilige woonsten in brand,
Grijpt mensch tegen mensch scherp wapen ter hand,
Zorgt gij te verhindren,
Dat ooit uwe kindren
Als vijand tegen elkander staan:
Holland en Vlaandren, éen voortaan.152 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
155 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.